Información Legal

Titularidade

En cumprimento do disposto no artigo 10 da Lei 34/2002, de 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico, faise constar que o sitio web hostaloforno.com e o nome de dominio hostaloforno.com son propiedade de Rosa María Martínez Trasancos, con DNI 76.408.272-H e domicilio social en Porto do Barqueiro, 1, 15337 Mañón (A Coruña), España (en diante, O PROPIETARIO)
Todos os arquivos que integran o sitio web atópanse aloxados nos servidores de Galynet, ubicados no territorio nacional de España, cumprindo así a lexislación española en materia de Protección de Datos.

Condicións que regulan a solicitude de Reservas On-Line

Quen cumplimente o formulario de solicitude de reserva on-line dispoñible na web se responsabilizará da veracidade dos datos facilitados.
O feito de cursar unha solicitude de reserva desde a web non leva implícito que dita reserva fágase efectiva
O usuario da web manifesta ler, coñecer e aceptar as condicións que regulan a solicitude de reserva on-line ao proceder á súa cumplimentación e envío.

Aviso de Copyright

Queda autorizada a reprodución dos contidos deste web site, sempre que se faga constar a procedencia dos datos empregados. Esta autorización non é válida para os logotipos corporativos, nin as imaxes, para os cales deberá solicitarse autorización expresa e por escrito para o seu uso e/ou distribución.
Queda terminantemente prohibida a distribución e uso de calquera dos contidos do website se foron modificados por algún dos medios ou programas informáticos dispoñibles na actualidade ou que poidan aparecer nun futuro. O PROPIETARIO resérvase o dereito de emprender accións legais para defender os seus dereitos de propiedade legal, intelectual e industrial

Cláusula de exención de responsabilidade

O presente web site, ofrece información diversa relacionada coa compañía, as súas actividades, así como noticias e documentación. Os contidos son meramente informativos e, xa que logo, suxeitos a modificación sen previo aviso.
As imaxes contidas no website www.hostaloforno.com son propiedade do PROPIETARIO, ou ben foron obtidas de bancos de imaxes nos que se especificaba estar libres de dereitos, ou ben os seus dereitos foron legalmente adquiridos, ou ben foi solicitada autorización para a súa inclusión. No entanto, se vostede é o lexítimo propietario dos dereitos dalgunha das imaxes, pode poñerse en contacto co PROPIETARIO e acreditar tal titularidade. Verificados os datos, O PROPIETARIO procederá de inmediato ao borrado ou substitución da imaxe obxecto de conflito, sen dereito a máis indemnización.
O PROPIETARIO non asume responsabilidade algunha en relación coa información incluída nestas páxinas, posto que dita información:
- E de carácter xeral.
- Non ofrece necesariamente información exhaustiva, completa, exacta o actualizada.
- Non ten valor contractual (excepto a información legal e política de privacidade).
- Pode conter enlaces a páxinas externas sobre as que O PROPIETARIO, non ten control algún e respecto das cales rexeita toda responsabilidade.